באנר

מדיניות פרטיות באתר

תנאי מדיניות הפרטיות כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

פרטיות וסודיות

1.1 משתמש הקצה מכיר בזאת ששם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר הם פומביים ואינן תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה וכן לצפות בשם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו.  על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה  מקנה למפעילי האתר את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

1.2 כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה , יישמרו במאגרי המידע של האתר .

1.3 מפעילי האתר  יהיו רשאים להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:

1.3.1 העברת המידע לבית העסק לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא רכישת פעילויות / סדנאות או שירותים נלווים בלבד. מובהר בזאת כי בית העסק אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שהועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הפעילות או השירות הנלווה;

1.3.2 שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;

1.3.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;

1.3.4 מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;

1.3.5 ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

1.4 מפעילי האתר  לא יעשו כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

1.5 פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר או של מפעילי האתר .

1.6 מפעילי האתר  לא ימכרו ו/או ישכירו ו/או יעבירו את פרטיו האישיים של משתמש הקצה, כפי שנמסרו להם על ידו, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליהם (חברת בת או ארגון בת, חברת אם, חברה אחות או ארגון אחות, חברה או ארגון בשליטה משותפת עם מפעילי האתר וכו’). אין באמור כדי למנוע ממפעילי האתר להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.

1.7 למרות האמור לעיל, מפעילי האתר יהיו רשאים להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה  לצד שלישי במקרים הבאים:

1.7.1 כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה;

1.7.2 משתמש הקצה ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר , לפגוע במפעילי האתר  ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; משתמש הקצה עשה שימוש בשירותי מפעילי האתר  באופן אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר עשוי להיות מעשה בלתי חוקי;

1.7.3 אם התקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי משתמש הקצה  לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;

1.7.4 במקרה שבו מפעילי האתר יעבירו בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שהתמזגו עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה  את הוראות תנאי השימוש.

1.8 פעילות האתר מתבצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותם של מפעילי האתר  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעילי האתר  ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה  כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר .

1.9 בקרות מקרים שאינם בשליטתם של מפעילי האתר  ו/או הנובעים מכוח עליון, מפעילי האתר  לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

1.10 מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או לבית העסק שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה  את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

1.11. משתמש הקצה יכול לפנות לשלוח בקשה בדואר אלקטרוני למפעילי האתר בכתובת [email protected] בבקשה למחוק את פרטי המשתמש שלו ובכלל זה כל פריט מידע מזה שלו ממאגרי המידע של מפעילי האתר. 

1.12. חיוב כרטיסי האשראי באתר נעשה על ידי צד שלישי ובאחריותו. מדיניות הפרטיות של מבצע החיוב אינה בשליטת אתר מדבר מבפנים ואינה באחריותו