באנר

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר מדבר מבפנים

שימוש באתר www.desertfromwithin.org, או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (“האתר“), על ידך, משתמש הקצה (“משתמש הקצה“), לרבות הרשמה לפעילויות, הרשמה לאתר, או כל פעילות אחרת, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן (“תנאי השימוש”).

אם אינך מסכים לתנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, עליך להימנע מכל שימוש באתר.  

השימוש בלשון זכר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה היא לכל המגדרים.

1. כללי 
1.1. האתר מופעל על ידי פסטיבל מדבר מבפנים (להלן ״מפעילי האתר״) ומספק בין השאר גם כתשתית להפצת מידע הקשור לנגב והן לקידום פסטיבל מדבר מבפנים  (להלן: “השירות“). 
1.2 הסדנאות והסיורים המופיעים באתר מועברים על ידי גורם שלישי ובאחריותו (להלן: “הפעילויות“) בכל מקום המתייחס לסיורים או סדנאות ההתייחסות היא לשירות הניתן על גורם חיצוני ולא ישירות על ידי מפעילי האתר.
1.3. האתר עשוי להכיל לינקים לאתרי צדדים שלישיים. אתרי צדדים שלישיים הללו אינם בניהולם ו/או בשליטתם של מפעילי האתר והם אינם בודקים את התוכן ו/או את הפעילות של אתרים חיצוניים אלו ואינם אחראים להם.

2. יצירת חשבון משתמש 
2.1. זכות השימוש באתר הינה אישית ולא ניתנת להעברה. 
2.2. לשם שימוש באתר, יתכן כי תצטרך ליצור חשבון משתמש, לרבות שם משתמש וסיסמא וכן להכניס פרטים מסויימים, כגון שם ועוד פרטים שתתבקש להזין, אשר ישמשו לצורך זיהוי ואו לצורך רישום לפעילויות.
2.3. משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או כל הקשור בו. משתמש הקצה מתחייב למסור פרטים אמיתיים בלבד וכן לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא להעבירה לאחר.
2.4. כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: הנך בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות מחייבות באתר, הנך בגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב – עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר, הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט והנך בעל כרטיס אשראי בתוקף. 
2.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו מפעילי האתר רשאים למנוע ממך להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטתה. 
2.6. יובהר כי הרישום לפעילויות הינו עבור משתמש הקצה הרשום בלבד. לא ניתן להעביר פעילות לאדם או משתמש אחר, אלא לפי אישור מראש ובכתב של מפעילי האתר

3. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
3.1. מפעילי האתר רשאים, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין, תכונה או שימוש של האתר. 
3.2.מפעילי האתר רשאים בכל עת לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. 
3.3. במקרה שמפעילי האתר יערכו שינויים מהותיים בתנאי השימוש, מפעילי האתר יודיעו על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשם משתמש הקצה או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור. 
3.4. כל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי על כל משמשי הקצה החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי אשר לדעת מפעילי האתר הינו שינוי מהותי, אז יחול השינוי החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים יחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה. 
3.5. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כדי להיות מעודכן בשינויים בהם. 

4. זכויות ושימושים מותרים
4.1. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש. 
4.2. כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד ובקשר עם  השירותים הנלווים להם בלבד.
4.3. כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה. 

5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר 
5.1. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו, אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש ממפעילי האתר או מבעל הזכויות בו, הינו אסור.

במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. 
5.2. המילה ״מדבר מבפנים״ ואו ״Desert from Within״  וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר, בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים/ אותיות בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של מפעילי האתר. ומהווה חלק מקניינם וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמם. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים. 

6. אחריות ושיפוי 
6.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות כי השימוש באתר ו/או בלינק ייחודי הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. מפעילי האתר , מנהליו, הגופים השותפים בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל המנהלים, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר ו/או בכל לינק ייחודי יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן, הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר ו/או בתכנית מפני משתמשים וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או פעילויות שיסופקו באמצעות האתר. 
6.2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס “AS IS” ועל בסיס “AS AVAILABLE” ומפעילי האתר מסתלקים מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה. 
6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי משתמש קצה ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר, ו/או רכישת פעילויות ושירותים נלווים. 
6.4.מפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל מעשה או מחדל בהפרת תנאי השימוש.
6.5. משתמש הקצה, מסכים להגן על, לשפות ולפצות את מפעילי האתר, מנהליו, והגופים השותפים בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידי משתמש קצה ו/או אחר הפועל באמצעות מחשב של משתמש קצה או סיסמתו.

7. הגבלת אחריות 
7.1. בשום מקרה, על מפעילי האתר לא תהיה חובה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.

8. ביטול ההסכם
מפעילי האתר רשאים לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי שיהיו חייבים למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

9. משלוח הודעות
9.1. על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, מפעילי האתר חפצים לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת למפעילי האתר בעת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת למפעילי האתר ו/או למי מטעמם לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. במידה שמסרת את מספר הטלפון שלך הנך מאשר למפעילי האתר ו/או למי מטעמם (לרבות בית העסק) לשלוח לך הודעות עדכון דחופות כגון במקרה של ביטול או שינוי מועד ומיקום פעילות אליה נרשמת. (אך אין באמור כדי ליצור מחויבות כלשהי של מפעילי האתר או בית העסק למסירת הודעות כאמור.) אם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות באמצעות הטלפון כאמור, הנך מוזמן לשלוח פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסירך מרשימת התפוצה. 
9.2. באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שמפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

10. חיוב כרטיסי האשראי באתר נעשה על ידי צד שלישי ובאחריותו. מדיניות הפרטיות של מבצע החיוב אינה בשליטת אתר מדבר מבפנים ואינה באחריותו

11. ביטול הזמנת/עסקה כרטיסים לפסטיבל מדבר מבפנים ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא”ל [email protected] ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול הזמנה/עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני האירוע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי הפסטיבל יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.

12. שונות 
12.1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש. 
12.2. הסכם זה הינו לטובת מפעילי האתר, ומקנה למפעילי האתר זכות לאכוף תניות ההסכם. למעט האמור לעיל, הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו. 
12.3. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי מפעילי האתר לא יחשבו כוויתור על זכויותיהם על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותם של מפעילי האתר לממש את זכויותיהם בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
12.4. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בבאר-שבע המוסמך לפי העניין.
12.5. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא ישפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.